بررسی وضعیت ارگونومی در شرکت لوله و بروفیل ارومیه.................................................

منابع

مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار(ارگونومی)

تالیف:مهندسن محمد عبدلی ارمکی

شیوه ی ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی(نگارش دکتر علیرضا چوبینه)

کلیات و اهمیت ارگونومی

گسترش واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي و توليد محصولات جديد و متنوع ، فرآيندي است كه در جهت ارتقاء سطح كيفي زندگي و بهره گيري هر چه بيشتر مردم از فن آوريهاي نوين، توانسته است گام موثري رابردارد وليكن درانجام فعاليتهايي كه درقالب صنعت مي گنجد بالطبع عوامل زيان آوري وجود دارد كه سلامت كاربران را تهديد مي كند

 بديهي است شاغلين در هر حرفه و صنعتي به عنوان نيروهاي فعال و مؤثر در امر توليد و بهره بري محسوب مي شوند

 لذا كارفرمايان بايد به طور خاصي به سلامت كاربران و ايجاد فضاي مناسب با ويژگيهاي جسمي و روحي افراد بيانديشند در دنياي كنوني علوم مختلف بخش عمده اي از مشكلات افراد را در سيستمهاي كاري گوناگون حل كرده است و در اين راستا نيز علوم و فنوني وجود دارند كه از زواياي مختلف ، سلامت و بهداشت شاغلين و همچنين كارآيي آنها را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهند

  يكي از اين علوم ارگونومي يا مهندسي فاكتورهاي انساني است ارگونومي علمي است كه از تطابق هر چه بيشتر كار با كاربر سخن مي گويد.

با توجه به دامنه وسيع ارگونومي تعاريف گوناگوني براي اين علم ارائه شده است كه البته مفاهيم اصلي تمامي تعاريف مشابه مي باشد از جمله:

1- ارگونومي علمي است كه انسان و تعامل آنرا با محصولات ، توليدات ، تجهيزات ، امكانات ، روشها و محيط ( كار و زندگي ) مورد مطالعه قرار مي دهد و عليرغم علوم فني  مهندسي ( كه عموماً به تكنيكها و فنون مي پردازد ) به انسان و طراحي وسايل براي افراد تاكيد دارد)

2-ارگونومي مطالعه علمي افراد شامل خصوصيات . عادات . محدوديتها ) و كار آنها ( فعاليتهاي جسمي و فكري در ارتباط با كار و توليد و يا فعاليت روزانه  مي باشد.

3-ارگونومي علم و تكنيكي است كه به آناليز مسائل شاغلين در محيطهاي كار و زندگي آنها پرداخته و سعي در تجزيه و تحليل ارتباط ها و شرايط و وضعيتهاي زندگي و تطابق آنها با نيازها و قابليتهاي انسان دارد

4- ارگونومي علم مطالعه انسانها در حين كاربري و درك ارتباطات پيچيده ميان افراد و جنبه هاي فيزيكي و روانشناختي محيط كار ، نيازهاي شغلي و روشهاي كار مي باشد

5-ارگونومي علم اصلاح و بهينه سازي محيط ، مشاغل و تجهيزات و تطابق آنها با قابليتها و محدوديتهاي انسان مي باشد و دو هدف عمده يعني ارتقاء سطح بهداشت و افزايش بهره وري را دنبال مي كند

« OSHA » عجيب نيست كه بگوييم تمام گونه هاي كاري در حال تأسيس برنامه هاي ارگونومي هستند

گويند : كارفرمايان سالانه 20 ميليون دلار صرف هزينه هاي غرامت صدمات و بيماريهاي ارگونوميكي كارگران مي كنند به خوبي ثابت شده است كه يك برنامة ارگونومي مؤثر مي تواند به شركتها در كاهش هزينه هاي غرامت در يك مطالعة منتشر شده در سال 1997 دريافت كه )( G.A.O ) كارگرانشان كمك كند . اداره آمار عمومي محدوده كاهش هزينه هاي غرامت كارگران در رابطه با ارگونومي براي پنج شغل مورد آزمايش ، پس از اينكه آنها3 ميليون دلار / يك برنامه ارگونومي اجرا كردند ، 35 تا 91 درصد بوده است و روي هم رفته آن پنج كمپاني سالانه 7( كمتر براي هزينه هاي غرامت كارگران در رابطه با ارگونومي مي پردازند .  

اختلالات اسكلتي يكي از بزرگترين مشكلات بهداشت حرفه اي در كشورهاي صنعتي است . بر طبق آمار سال نسبت بيماريهاي عضلاني به كل بيماريهاي حرفه اي در فنلاند 31 درصد و در ايالات متحده 44 درصد بوده است.

 

شناسایی مخاطرات ارگونومی در صنعت(پوسچرهای نامناسب حرکات تکراری  فشار تماسی یا عدم تطابق تجهیزات با ابعاد بدنی

هنگامي كه نيازهاي شغلي از توانمديهاي انسان بيشترمي شود آسيب ها هميشه بي درنگ نمايان نمي شود آسيب هاي جسمي ممكن است در نتيجه آسيب هاي تدريجي بافت ها و اندام هاي بدن ايجاد شود يك عامل زيان اور كه داراي حدث و شدت اندك است اگر در دراز مدت تكرار شود و بر بدن وارد آيد مي تواند به آسيب جسمي منجر شود

به همين دليل توجه به حركات تكراري و پوسچر هاي نامناسب در علم ارگونوميكي اهميت پيدا مي كند

نام واحد

شناسايي مخاطرات ارگونومي در شركت لوله و پروفيل اروميه

تمام خط هاي توليد

پوسچرهاي نامناسب و حركات تكراري زياد در اثر جابجا كردن لوله ها در بخش تخليه محصول،نامناسب بودن ارتفاع ميز كار در بخش تنظيمات،و هم چنين پوسچر هاي نامناسب بدني در حين جوشكاري در بخش جوشكاري دستي خطوط

تست هيدروليك

نامناسب بودن ارتفاع ميز كار در بخش تنظيمات،وضيعت بدني ناماسب در قسمت جت كه كارگر از يك قسمت بخش براي نشستن استفاده ميكندو هم چنين حركات تكراري زياد بر اثر جابجا كردن بخش جت با پا متحمل ميشوند

سيم پيج

عدم تطابق صندلي و ميز كار با ابعاد بدني كارگر،پوسچرهاي نامناسب به عات خم شدن زياد و هم چنين حركات تكراري زياد مچ دست به علت بستن پيچ با دست،جابجايي بار سنگين (فشار باري زياد)

هيدروليك و پنومنيك

جابجايي بار سنگين (فشار باري زياد)، عدم تطابق صندلي و ميز كار با ابعاد

بدني كارگر،پوسچرهاي نامناسب بدني در حين برداشتن بار از روي زمين

 

بخش ساخت

جابجايي بار سنگين (فشار باري زياد)،پوسچرهاي نامناسب بدني در خين برش يا تراش و حركات تكراري زياد به علت سنگ زني مداوم

اره تيز كن

جابجايي بار سنگين (فشار باري زياد)، پوسچرهاي نامناسب بدني در حين برداشتن بار از روي زمين وفشار تماسي زياد

 

تراشكاري

پوسچرهاي نامناسب بدني در هنگام تعويض سه نظام و قطه كار به عات ناماسب بودن ارتفاع ميز كار

مكانيكي

عدم تطابق صندلي و ميز كار با ابعاد بدني كارگر،پوسچرهاي نامناسب به عات خم شدن زياد و هم چنين حركات تكراري زياد مچ دست به علت كار زياد با دست،جابجايي بار سنگين (فشار باري زياد)

كارگراني كه با جرثقيل ها كار مي كنند

حركات تكراي زياد ،پوسچرهاي ناماسب بدني به علت بستن بار به جرثقيل، جابجا كردن بار سنگين در بعضي مواقع

طبقه بندی مشاغل و وظایف موجود از نظر نیازمندی های انرژی

متابوليسم فرايند بيو مكانيك است كه به عنوان يك فرايند شيميايي جامع براي تبديل مواد غذاي و اكسيژن به كار مكانيكي(دروني و بيروني)تعريف مي  شودمواد غذايي به تركيبي تبيل ميشود كه سرشار از انرژي بوده(atp) ودر انام كارهاي عضلاني و واكنش هاي شيميايي انرژي حود را ازاد مي كنند .

از انجا كه قسمت اعظم انرژي شيميايي موجود در بدن تبديل به انرژي گرمايي شده و سم كمي از ان به انرژي مكانيكي(كار مفيد) تبديل ميگردد بنابرين مي توانيم براي محاسبه متابوليسم  يا نياز هاي انرژي از انرژي مكانيكي صرفنظر و فقط انرژي گرمايي را محاسبه كنيم.

اما متابوليسم پايه چيست : ميزان انرژي لازم براي حفظ اعمال حياتي بدن در حال استراخت ودراز كش بعد از 12 ساعت گرسنگي و 8 ساعت استراحت ،همان طور واضع است عواملي مانند سن،جنس،فد،وزن، بر متابوليسم پايه مي تواند تاثير گذار باشد

اندازه گيري متابويسم پايه به روش كالريمتري مستقيم و كالريمتري غير مستقيم قابل اندازه گيري است دركاليمتري مستفيم براساس ميزان گرمايي توليد شده در كالريمتر غير مستقيم براساس ميزان مصرف اكسبژن جهت اندازه گيريي متابوليسم پايه استفاده ميشود و هم چنين ميزات متابوليسم كار(فعاليت) با توجه به ضربا قلب و اكشيژن مصرفي كارگر براساس فرمولهاي خاص قابل اندازه گيري است

ما در اينجا از جداولهاي كه براي نيازمنديهاي انرژي مصرفي توسط مراجع معتبر تهيه شده براي طبقه بندي  فعاليت هاي شركت استفاده كرديم

 

نوع فعاليت

 

طبقه

 

متوسط متابوليسم

W

مقداراكسيژت مصرفي

LIT/MIN

انرژي مصرفي

KCA/MIN

 

اره تيز كن

 

2

 

 

295

 

1.5-1

4.2

 

ترشكار

 

2

 

 

285

 

1.5-1

4.2

 

جوشكار دستي

 

3

 

 

415

 

2-1.5

5.9

 

خط توليدها

 

2

 

 

285

 

1.5-1

4.2

 

تست هيدروليك

 

3

 

 

415

 

2-1.5

5.9

واحد هيدروليك و پنوماتيك

 

 

2

 

295

 

1.5-1

4.2

 

كار با جرثقيل

 

1

 

 

180

 

5/-1

2.6

 

برش ورقات

 

2

 

 

295

1.5-1

4.2

 

مته كاري

 

1

 

 

180

5/-1

2.6

 

سيم پيچ

 

2

 

 

285

1.5-1

4.2

 

مكانيكي

 

2

 

 

295

1.5-1

4.2

بخش ساخت

3

 

415

2-1.5

5.9

 

تعیین زمان استراحت

همان طور که می دانیم قابلیت اجرای کار فیزیکی بستگی مستقیم به انقباضات عضلانی دارد

 این انقباضات به محض آنکه منابع انرژی سوخت و ساز کاهش می یابد ضعیف خواهد شد

برای جلوگیری از بروز خستگی  معمولا نیاز به اختصاص زمان برای استراخت می باشد در

خلال زمان استراحت فرد خواهد توانست خستگی ناشی از کار خود را جبران کند.

اندازه گیری زمان استراحت برای کارگران شرکت لوله و پروفیل ارومیه

باتوجه به جدول فوق در طبقه بندی میزان انرژی مصرفی از سه حالت ( سبک ،متوسط ،سنگین) برای فعالیت های مختلف این شرکت استفاده شده ما هم بر اساس این سه طبقه زمان استراحت را محاسبه می کنیم

1-   زمان استراحت برای فعالیت های سبک:

2-زمان استراحت برای فعالیتهای متوسط(باتوجه به جدول انرژي مصرفي برای فعالیتهای متوسط 4.2 KCA/MIN می باشد)

در این فرمول M میزان انرژی مصرفی بر حسب کیلو کالری بر دقیقه است                                                                      

R=M×480-2000/M-1.5

R=4.2×480-2000/4.2-1.5=5.92min

زمان استراحت برای فعالیتهای متوسط همان طور که انداز گرفتیم 5.93 دقیقه است 

با توجه به این که در این شرکت کارگران به صورت یک شیفتی از ساعت 7 صبح تا 3 بعد

 از ظهر بدون صرف نهار کار می کنند و تنها حدود 15 دقیقه برای صرف صبحانه آن هم تو

محیط کار اختصاص می دهند بنابرین این مدت5.93 دقیقه به این صورت تامین می شود

بنابرین نیازی به برنامه زمانی استراحت به این صورت ندارد

3-تعیین زمان استراحت برای فعالیت های سنگین( باتوجه به جدول انرژي مصرفي برای فعالیتهای متوسط 5.9 KCA/MIN می باشد)

در این فرمول M میزان انرژی مصرفی بر حسب کیلو کالری بر دقیقه است

R=M×480-2000/M-1.5

R=5.9 480-2000/5.9-1.5=189.09min≈3hr

همان طور که ملاحضه می فرمایید زمان استراحت برای 8 ساعت حدودا 3 ساعت  زمان استراحت  محاسبه شده است این زمان باید در طول شیفت کاری 8 ساعته کارگر لحاظ شود.

این زما ن(3 ساعت ) می تواند در طول شیفت کاری 8 ساعته به این صورت اجرا شود 

1-یک ساعت برای صرف نهار

2-کاهش ساعت کار از 8 ساعت به 7 ساعت

3-1 ساعت هم به صورت استراحتهای منقطع درطول انجام کار

 

بررسی میزان مشکلات اسکلتی-عضلانی در بین کارگران

بررسي حمل باردرشركت لوله وپروفيل اروميه (به روش NIOSH)

در سال 1981 انستيتوي ملي ايمني و بهداشت شغلي NIOSH راهنماي عملي حمل بار دستي خود را منتشر كرد ولي درسال1991 NIOSH اين معادله را در راستايي مشاغلي كه در آن به ميزان زياد بار به صورت نامتعادل جابجا ميشد اصلاح كرد در اين معادله LI جايگزينAL و MPLگرديد.

از انجاي كه فرمول 1991 براي مشاغل مختلف كاربرد داشته و ايمن تر است  بنابرين عوامل ديگري نظير سن،جنس،دماي محيط،خستگي،عوامل رواني،تطبيق، آموزش و تجربه،شيف كاري، و كاهش دقت در محيط كاري لحاظ نمي شود.

LI اندكس يا نمايه بلندكردن بار خوانده مي شود كه از فرمول ذيل بدست مي آيد

                                                                                                        LI=L/RWL                                                                                        

 

: RWLحد مجاز بار براي شرايط به خصوص بلندكردن بار

 LI  ندكس بلندكردن بار كه جهت برآورد ميزان تنش فيزيكي در يك شغل به خصوص به شمار مي آيد

: L بار يا جسمي كه مي بايست بلند شود .

RWL(pound)=LC× HM× VM× DM× FM× CM× AM

 Hفاصله افقي بار بين قوزك و دستان در شروع بلندكردن بار

V: فاصله عمودي بين دستها و زمين در شروع بلند كردن بار .

D: فاصله عمودي جابجايي از شروع تا پايان مسافت جابه جايي

F:( فركانس بلندكردن بار ( تكرار بلندكردن بار دردقيقه به طور متوسط دركل پروسه حمل بار.

A: فاكتور زاويه بين نقطه مياني بين قوزك پاها و نقطه مياني بين دستان در شروع بلندكردن بار.

C: ضريب جفت شدن دست طبق جدول زير

نوع جفت شدن بار

V> 30 inch ( 75 cm)

V> 30 inch ( 75 cm)

خوب

1

1

متوسط

95%

1

بد

95%

95%

 

 

بخش اره تیزکن: مطابق شکل بالا کارگر اره 110 پوندی به قطر 18 اینج به ارتفاع 50 اینج بالا می برد

روش حل..

 

HM=10/H=10/20=.5

VM=1-.0075(V-30)=1-.0075(18-30)=.91

DM=.82+1.8/D=.82+1.8/32=.87

AM=1-(.0032*A)=1-(.0032*0)=1

 

CM=.95

مبدا

FM=.95

LC=51POUND

RWL(p)=LC× HM× VM ×DM× FM× CM× AM=51 ×.5× .91× .87 ×.95 .95 1=18.21                

    LI=L/RWL=110/18021=6.043

HM=10/H=10/25=.4

مقصد

VM=1-.0075(V-30)=1-.0075(50-30)=.85

RWL(p)=LC× HM× VM× DM× FM ×CM× AM=51× ..4× .85× .87× .95 .95 1=13.61

                     LI=L/RWL=110/13.61=8.07

نتیجه گیری 

پس از محاسبه RWL باید آن را با وزن واقعی بار که کارگر بر می دارد مقایسه کنیم چنانچه وزن بار ی که برداشته میشود بیشتر ازRWL  باشدحمل بار آسیب زا خواهد بود و باید اصلاحات ارگونومیکی صورت بگیرد.

طبق جدول زیرLI به سه ناحیه کم خطر با خطر متوسط و پر خطر تقسیم میشود

ناحیه کم خطر

ناحیه با خطر متوسط

ناحیه پرخطر(اسیب زا)

1

2

LI>3

همان طور که محاسبه کردیم در هر حالت (مقصد، مبدا) LI بزرگتر از 3 آُمده و این یعنی کارگر باید کارش را متوقف کند

با توجه به این که ارتفاع دستگاه و اندازه و وزن اره غیر قابل تغییر است به نظر می رسد تنها راه حل این مسله استفاده از جرثقیل های سقفی برای حمل اره و هم چنین چگونه برداشتن آن از زمین و گذاشتن به دستگاه  توسط جرثقیل می توان از مکنده های پلاستیکی و یا آهنربا استفاده کرد

بررسی حرکات تکراری به روش owas

پوسچر ((Posture)) :

نگهداشتن بدن در وضعيتي خاص را پوسچر مي نامند و نگهداشتن بار دراین حالت از جمله مثال هاي كار استاتيك به شمار مي رود اگرچه هردوي اين حالت حالت ها ، در زندگي روزمره وجود داشته و بسيار شايع هستند اما بيشترين مشكل متخصصين در خصوص وضعيت- هايي است كه اين دو مورد با يكديگر توام مي شوند . اگر يك يا چند وضعيت ديگر نيز به اين موارد افزوده شود مي توان بر مبناي بدترين حالت ، ارزيابي آن مورد را انجام داد .اما چنانچه براي انجام كار نياز به اعمال نيروي زياد باشد در اين حالت اين روش چندان رضايت بخش نيست .

به طور كلي مي توانيم بگوييم ، محدوديت هاي كار فيزيكي ديناميك ، ضربان قلب بالا و كاهش تنفس است . به همان نسبت ، محدوديت هاي كار استاتيك ، درد عضلاني خواهد بود . اين امر اختصاصا" ناشي از فعاليت سوخت و ساز هوازي در عضلات به شمار مي آيد . در اين حالت به علت فشار داخلي عضلات ، روند تامين خون ، دچار اختلال مي گردد .نتيجه چنين فشاري را نمي توان در ضربان قلب فرد جستجو كرد و ضربان قلب كه ناشي از كار استاتيك است . بهترين نشانه ي وجود بار استاتيك خواهد بود

ثبت پوسچر يا وضعيت هاي مختلف بدن :

در نگاه اول تصور مي شود كه عكس گرفتن يا استفاده از فيلم برداري به كمك ويديو ، براي پوسچر بدن كافي باشد . البته براي بعضي موارد مثل اندازه گيري زواياي ويژه بدن ، اين روش ها مناسب به نظر مي رسد . اما با اين همه اگر حتي از فيلم برداري ويديويي يا عكسبرداري استفاده شود ، باز هم براي آناليز اطلاعات اصلي و كمي مي بايستي آنها را در جايي ثبت نمود ، به صورتي كه به راحتي قابل دسترسي نيز باشند . از طرفي درك عمق و فضا از روي عكس و فيلم چندان ساده و علمي نيست .
با اين همه علاوه بر ثبت پوسچر مي بايستي داده هاي مربوط به هر فعاليت ، نظير وزن باري كه جابجا مي شود ، شرايط افرادي كه در گير كار هستند و محيط كار نيز موجود باشد . بدين ترتيب مي توان در حوزه وسيعتري ، وضعيت قرار گيري بدن را مورد ارزيابي قرار داد  البته لازم به ذكر است كه علاوه بر موارد ياد شده ، محاسبات بيومكانيكي بدن نيز بايد اعمال شود . تاثير زمان بر فاكتور پوسچر امري واضح بوده و تقريبا" كمتر تحت كنترل محققين مي باشد و در اين باره مبايستي اطلاعات اپيدميولوژي جامعي به كمك متخصصين بهداشت حرفه اي در صنايع مختلف ، به كمك روش هايي كه در ذيل اعمال مي شود تهيه گردد

روش هاي مشاهده مستقيم :
اندازه گيري زواياي بين اندام مختلف بدن ، يا زواياي آن نسبت به محيط ، به طور مداوم مورد نياز مي باشد . در تجزيه و تحليل هاي بيو مكانيكي نياز به دقت زيادي مي باشد . در خصوص ارزيابي پوسچرهاي مختلف بدن و ارتباط آن با انواع ناراحتي ها ، تنش ها و نيروهاي اعمال شده به بدن ، مطالعات گوناگوني صورت گرفته و مي توان گفت كه درصد خطاي اين روش ها بسيار كم است .

روشowas


اگرچه مطالعه نحوه انجام كار (مهندسي روش ها) ، براي ثبت فعاليت هاي مختلف ، انواع چارت ها و سيستم هاي علامتي را توصيه مي كند ، با اين حال اين موارد براي همه پوسچرها قابل استفاده نخواهد بود . يكي از سيستم هاي جديد كدگزاري براي تمامي پوسچرها كه براي صنايع مختلف كاربرد فراواني نيز دارد ، براي اولين بار در در يك كارخانه صنعت فولاد فنلاندي تهيه و مورد استفاده قرارگرفت . اين كارخانه به نام Ovako oy به كمك انستيتوي فنلاندي ايمني و بهداشت شغلي در سال 1992 روش OWAS را ارايه نمودند . در اين روش پوسچرهاي مختلف مشاهده و مورد بررسي قرار گرفته و موارد مختلف آن ثبت مي شوند . با استفاده از جدول ارزيابي ارايه شده در ادامه مي توان پوسچرها را ارزيابي نموده و تطابق يا عدم تطابق با استانداردهاي قابل قبول را در آن تعيين كرد .

ارزیابی پوسچر ها به روش owas در شرکت لوله پروفیل ارومیه

در روش OWAS طبقه بندي وضعيت بدن در حين كار به شرح زير است :
حالات بدن در حين كار به سه دسته تقسيم مي شود

كه به آساني قابل تشخيص است شرط لازم جهت نتيجه گيري در مورد وضعيت بدن رفع فشار ناشي از بدن است كه در طول كار بر دستگاه اسكلتي عضلاني وارد مي شود
حالات بدن

الف ) وضعيت پاها كه شامل هفت حالت هستند كه به ترتيب عبارتند از :
1 ) وضعيت نشسته
2 ) ايستاده روي هر دو پا در وضعيت كشيده
3 ) وضعيت ايستاده و وزن بدن روي يك پا
4 ) وضعيت ايستاده و هر دو زانو خميده
5 ) وضعيت ايستاده و يك زانو خميده
6 ) نشستن روي يك يا هر دو زانو
7 ) وضعيت حركتي يا راه رفتن

 
ب ) وضعيت دست ها و بازوها كه شامل سه حالت نسبت به سطح شانه هستند كه عبارتنداز:
1 ) هر دو دست پايين تر از حد شانه
2 ) يك دست بالاتر يا در حد شانه
3 ) هر دو دست بالاتر يا در حد شانه


ج ) وضعيت تنه و كمر كه شامل چهار حالت زير است :
1 ) كشيده و صاف
2 ) خميده به جلو يا عقب
3 ) چرخش يا خميدگي به طرفين
4 ) چرخش توام با خميدگي

جهت تسهيل در امر بررسي و تشريح وضعيت كارگر درحين كار براي ثبت هر حالت يك كد شش رقمي در نظر گرفته مي شود كه به ترتيبرسه رقم سمت چپ آن بيانگر وضع تنه ، دست و پا و در سه رقم بعدي ابتدا نيروي اعمالي و در آخر تنها كد دو رقمي بيانگر مرحله هر كار است كه آن را فاز كاري مي نامند .
  اين اطلاعات نتيجه مشاهده مستقيم وضعيتهاي بدن در حين كار است . براي تجزيه يك كار وكدگزاري آن كار طول مدت مشاهده بين 30 تا 40 دقيقه است و بين هر دو نظاره 6 تا 30 ثانيه وقفه لازم است بعد از هر مشاهده 10 دقيقه استراحت براي كارگر پيشنهاد مي گردد.

در پایین يك نمونه شغل كد گزاري شده است .

وضیعت مختلف بدنی کارگری که در بخش برش کار می کند

 

شکل اول مربوط به وضیعتی است که کارگر ابتدا می خواهد قطعه کار را نتظیم کند به علت

ناماسب بودن ارتفاع میز کار کارگر مجبور است که دلا بشود

شکل دوم مربوط به وضیعتی است که کارگر یک دستش را روی قطعه نگه می دارد و دست دیکرش بالا می برد تا اینکه اره را پایین بیاورد  و در حین انجام آن کار کمرش هم صاف می شود

شکل سوم مربوط به وضیعتی است که کارگر اره را برای برش لوله پایین می آورد این دوره تکرار می شود وزن بار کمتر از 10 کیلو گرم است به همین دلیل کد1 براش دادیم

چون ما اجازه نداشتیم از وضعیت محتلف بدنی کارگر در حین کار عکس بگیریم و ناچار شدیم از طریق مشاهده کد های مربوط به هر پوسچر را یاداشت کنیم

1221

1121

1221

2121

2121

1221

1121

1221

2121

2121

 

1221

1121

1221

2121

2121

1221

1121

1221

2121

2121

 

به طور کلی در روش owas اولویت اقدام های اصلاحی برای دو حالت زیر تعیین می شود.

الف- پوسچر تک تک اندام ها: در این عالت می بایست در فراوانی نسبی پوسچر های گوناگون نته( چهار حالت)بازوها(سه حالت) و پاها(هفت حالت) مشخص شوند آنگاه با استفاده از جدول اولویت اقدام هی اصلاحی مربوط به هر یک از اندام ها مشخص گردد.

در روش owas هنگامی که پوسچر تک تک اندام ها مدنظر است مقدار عمال نیرو یا بار جابجا شده تاثیری در تعیین اولویت های اقدام های اصلاحی ندارد  در مواردی که نیروی اعمال شده زیاد است و یا بار های سنگین جابجامی شوند استفاده از شیوه های واکاوی بیومکانیکی می تواند سودمند باش

ب- ترکیب پوسچر ها در این حالت برای ارزیابی پوسچر اثر ترکبیی پوسچر تنه بازو ها پاها و مقدار اعمال نیرو مورد توجه قرار می گیرد و با استفاده از جدول زیر اولویت اقدام های اصلاحی مربوط برای تک تک پوسچر های مشاهده شده تعیین می شود

 

بعد از کد گذاری نوبت به ارزیابی میرسد الان می خواهیم اولویت های اقدام های اصلاحی را به دو روش  تک تک پوسچرها و ترکیب پوسچر ها را که در بالا به توضیح آن پرداخته شد انجام دهیم.

 

الف- پوسچر تک تک اندام ها

1221

1121

1221

2121

2121

1221

1121

1221

2121

2121

 

1221

1121

1221

2121

2121

1221

1121

1221

2121

2121

درصد فراوانی نته : 60 درصد کدها مربوط به کد شماره 1 و 40 درصد کدها مربوط به عدد 2 است

درصد فراوانی بازوها:60 درصد کدها مربوط به کد شماره 1 . 40 درصد ان مربوط به کد شماره  2 میاشد

درصد فراوانی پاها: 100 درصد کد ها مربوط کد شماره 2 است

باتوجه به جدول زیر اولویت های اصلاحی را برای تک تک اندام ها حساب می کنیم

طبقه بندی نوع کار

1-   نیاز به تصحیح نیست

2-   در آینده نزدیک تصحیح شود

3-   هر چه سریعتر تصحیح شود

4-   بلافاصله تصحیح شود

با توجه به جدول بالا کد اصلاحی بر اساس درصد فراوانی به این ترتیبی که در جدول پائین مشاهده می کنید ارزیابی شده است

 

کد مربوطه

درصد فراوانی

کد اصلاحی

تنه

1

60%

1

تنه

2

40%

2

بازوها

1

60%

1

بازوها

2

40%

1

پاها

2

100%

2

نتیجه گیری

بر اساس توصیه owas کد اصلاحی شماره 1 نیاز به تصحیح ندارد و کد اصلاحی شماره2

در آینده نزدیک نیاز به اصلاح شراط مزکور خواهد بود.

وهم چنین چنانچه فرد کار را در حالیکه کمر صاف باشد(تصحیح ارتفاع میز کار در پوسچر

اول)انجام دهد عدد بدست آمده برابر1 خواهد بود که در این صورت باز هم بر اساس توصیه owas نیاز به اصلاح پوسچر فرد یا ایسگاه کاری وی نخواهیم داشت

ب ترکیت پوسچرها

ما در اینجا سه کد که بیشتر تکرار می شودا رزیابی کردیم

کد پوسچر

کد اصلاحی

2121

2

1221

1

1121

1

کد1 نیاز به تصحیح نداردوکد2 در  آینده نزدیک نیاز به تصحیح دار

نحوه پیدا کردن کد اصلاحی از جدول در روش ترکیب پوسچر

اولین کار پیدا کردن کد مربوط به کمر و بعد از ان بازو و سپس پاها و اعمال نیرو از روی جدول مربوطه

به این مثال توجه کنید

مثلا کد اصلاحی 2121 را ازروی جدول پیدا کنید

اولین کاری که می کنیم کد مربوط به کمر را که 2 است از روی جدول مشخص می کنیم و بقیه کار را  همانند شکل زیر که دربالا هم اشاره شده انجام می دهیم

مواردي را كه در هنكام حمل بار نمي توان ازفرمولهاي owas استفاده نمود

 1- بالا يا بايين بردن بار با يك دست

 2- بالا يا بايين بردن بار زماني كه فرد زانو زده يا نشسته

 3- بالا يا بايين بردن بار در بيش از از ساعت كاري

 4- بالا يا بايين بردن بار زماني فرد در فضاي بسته و محدود كار مي كند

 5- بالا يا بايين بردن بار در هنگام حمل كردن و هل دادن و كشيدن بار

 6- بالا يا بايين بردن بار زماني كه بار خيلي سنگين و حجيم باشد

 7- بالا يا بايين بردن بار با سرعت بالا با طي مسافت بيش از متر بر ثانيه

 8- بالا يا بايين بردن بار در صورتيكه كف كارگاه نامناسب باشد) لغزنده بودن , ناصاف بودن)

 9- بالا يا بايين بردن بار در صورتيكه درجه حرارت محيط نامناسب باشد (بسيار سرد يا بسيار گرم(

 


 

 Powered By  BLOGFA.COM
 
7